Gyűjtőtársak honlapjai
Látogasd meg a honlapom, kattints a fenti bannerre!

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

 Alapszabály

Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege           

Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja (a továbbiakban Egyesület), székhelye 1800 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7.
 2. Az Egyesület önkormányzati elven működő országos társadalmi szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen párthoz sem kötődik.
 3. Az Egyesület jogi személy

Az Egyesület céljai és feladatai

 1. Az Egyesület kiemelt működési célja: az országban fellelhető mindenféle elektro-, híradás-, méréstechnikai eszköz, szakmai irodalom és hanganyag gyűjtése, terjesztése, bemutatása, a muzeális értékek megmentése, megőrzése.
 2. Az Egyesület ezen célok elérése érdekében tömöríti az ezzel a témával foglalkozó tagokat, kapcsolatot tart az illetékes szervezetekkel (múzeumok, Magyar Rádió Rt., Magyar Televízió, Antenna Hungária, MATÁV, szaksajtó, MRASZ stb.), kapcsolatot tart hasonló célú külföldi szervezetekkel, saját kiadványaiban propagálja tevékenységét.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 1. Az Egyesület  tagja lehet minden magyar állampolgár és külföldön élő magyar. Az Egyesület csak magánszemély lehet tagja.
 2. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magánszemély, aki a klub működését hajlandó elősegíteni, a tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetni.
 3. A tagsági viszony az írásbeli jelentkezéssel és a tagdíj befizetésével, a taggyűlés elfogadó határozatával jön létre. A tiszteletbeli tagságról - a vezetőség javaslata alapján - a közgyűlés dönt.
 4. A tagsági viszony megszűnik a kilépés bejelentésével, felmondás, a tagdíj tartós és indokolatlan nem fizetésével, és a tag halálával.
 5. A tagsági viszony felmondása:
 • Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
 • A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt[1]

A tagok főbb jogai és kötelezettségei

 1. Az Egyesület tagjának jogai: az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedések megtételét kezdeményezheti, részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein, a döntésekben szavazati joggal vész részt és választható, megkapja az Egyesület folyóiratát, abban cikkeket és a gyűjtéssel kapcsolatos hirdetéseket jelentethet meg (a terjedelem adta határokon belül).
 2. Az Egyesület tagjainak kötelességei: a klubéletben való részvétel, a közgyűlésektől, vagy a vezetőségtől kapott megbízás legjobb tudása szerinti ellátása, a tagsági díj rendszeres megfizetése.

Az Egyesület szervezete és működése

 1. Az Egyesület vezető szervei a közgyűlés és a választott vezetőség. A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve.
 2. A közgyűlés jogosult: a vezetőség nyílt szavazással történő megválasztására, a vezetőség és egyes tagjainak nyílt szavazással történő felmentésére, a tagok lemondásának tudomásul vételére, az Egyesület alapszabályának módosítására, az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenység meghatározására, a tagdíj megszavazására, az éves költségvetés elfogadására. Az alapszabály elfogadása és módosítása az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlatásának kimondása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés hatáskörébe tartoznak az alábbi intézkedések is:
 • a vezető tisztségviselő díjazásának megállapítása;
  • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
  • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
  • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
  • a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
  • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
  • a végelszámoló kijelölése.
 1. Az Egyesület vezetőségét a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással. A vezetőség 9 főből, 1 elnök és 8 tagból áll. A vezetőséget a közgyűlés 5 évi időtartamra választja meg. A vezetőség az elnökét a vezetőség tagjai egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással 5 évi időtartamra választják meg. A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak több, mint a fele (50%-a + 1fő) megjelent. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A vezetőség évente egy alkalommal köteles a közgyűlésnek munkájáról beszámolni. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedés megtétele céljából, ha:
  • az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
  • az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
  • az egyesület céljának elérése veszélybe került.
  • minden olyan alkalommal, amelyet az egyesület működése indokol
 1. A vezetőség irányítja az Egyesület munkáját, munkájáról a közgyűléstrendszeresen tájékoztatja, és a jelentősebb kérdésekben kikéri annak véleményét. Gondoskodik az éves költségvetés elkészítéséről és jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztéséről. Évente legalább kétszer összehívja a közgyűlést, de akkor is, ha a tagok ezt a cél megjelölésével írásban kérik.
 2. A vezetőség egyes feladatok ellátására személyeket bízhat meg, vagy bizottságot hozhat létre. A vezetőség feladatai közé tartoznak:
 • az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 • a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 • az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 • a tagság nyilvántartása;
 • az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 • az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
 1. Az elnök képviseli az Egyesületet a társszervezetekkel való kapcsolattartásnál. Az elnök megbízhatja a vezetőség valamely más tagját is.
 2. Az elnök kezeli az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket a pénztáros felügyelete mellett. A pénztáros évente elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az egyesület bankszámlája feletti jogokat mindig két tisztviselő, az elnöke és pénztárosa együttesen gyakorolja.

Az Egyesület gazdálkodása

 1. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásából képződik, esetleges vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak másodlagosan végez (terjesztés, bemutatás stb.). Az adományok elfogadásáról a vezetőség határoz. A tagok személyes tulajdonában lévő gyűjteményekkel az egyesület nem rendelkezik.
 2. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással az egyesület tagjai közül 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ 5 évi időtartamra. A számvizsgáló bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele megjelenik, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.A számvizsgáló bizottság rendszeresen ellenőrzi az egyesület gazdasági tevékenységét, s ellenőrzésének eredményéről folyamatosan tájékoztatja az egyesület vezetőségének elnökét, s évente egy alkalommal a közgyűlésnek is beszámol. A számvizsgáló bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
 3. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásainak megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
 4. Meghatározott feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársakat lehet alkalmazni. Alkalmazásukról a vezetőség dönt.

Határozathozatal

 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint a fele 50% + 1fő) megjelent.
 2. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A közgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni.
 3. A határozat meghozatalakor, nem jogosultak szavazatra :
 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az egyesület megszűnése

A megszűnés változatlanul történhet jogutódlással, egyesüléssel és szétválással, de csak egyesülettel történhet, vagy jogutód nélkül. Az új jogi személynek mindenképpen egyesületnek kell lennie.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 • az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 • az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Zárórendelkezések

 1. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2016. február 27.

Kóger László
elnök  (sk) 

[1]3:69. § 


Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja (a továbbiakban Egyesület), székhelye 1800 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7.
 2. Az Egyesület önkormányzati elven működő országos társadalmi szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen párthoz sem kötődik.
 3. Az Egyesület jogi személy

Az Egyesület céljai és feladatai

 1. Az Egyesület kiemelt működési célja: az országban fellelhető mindenféle elektro-, híradás-, méréstechnikai eszköz, szakmai irodalom és hanganyag gyűjtése, terjesztése, bemutatása, a muzeális értékek megmentése, megőrzése.
 2. Az Egyesület ezen célok elérése érdekében tömöríti az ezzel a témával foglalkozó tagokat, kapcsolatot tart az illetékes szervezetekkel (múzeumok, Magyar Rádió Rt., Magyar Televízió, Antenna Hungária, MATÁV, szaksajtó, MRASZ stb.), kapcsolatot tart hasonló célú külföldi szervezetekkel, saját kiadványaiban propagálja tevékenységét.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 1. Az Egyesület  tagja lehet minden magyar állampolgár és külföldön élő magyar. Az Egyesület csak magánszemély lehet tagja.
 2. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magánszemély, aki a klub működését hajlandó elősegíteni, a tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetni.
 3. A tagsági viszony az írásbeli jelentkezéssel és a tagdíj befizetésével, a taggyűlés elfogadó határozatával jön létre. A tiszteletbeli tagságról - a vezetőség javaslata alapján - a közgyűlés dönt.
 4. A tagsági viszony megszűnik a kilépés bejelentésével, a tagdíj tartós és indokolatlan nem fizetésével, és a tag halálával.

A tagok főbb jogai és kötelezettségei

 1. Az Egyesület tagjának jogai: az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedések megtételét kezdeményezheti, részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein, a döntésekben szavazati joggal vész részt és választható, megkapja az Egyesület folyóiratát, abban cikkeket és a gyűjtéssel kapcsolatos hirdetéseket jelentethet meg (a terjedelem adta határokon belül).
 2. Az Egyesület tagjainak kötelességei: a klubéletben való részvétel, a közgyűlésektől, vagy a vezetőségtől kapott megbízás legjobb tudása szerinti ellátása, a tagsági díj rendszeres megfizetése.

Az Egyesület szervezete és működése

 1. Az Egyesület vezető szervei a közgyűlés és a választott vezetőség. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.
 2. A közgyűlés jogosult: a vezetőség nyílt szavazással történő megválasztására, a vezetőség és egyes tagjainak nyílt szavazással történő felmentésére, a tagok lemondásának tudomásul vételére, az Egyesület alapszabályának módosítására, az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenység meghatározására, a tagdíj megszavazására, az éves költségvetés elfogadására. Az alapszabály elfogadása és módosítása az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlatásának kimondása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 3. Az Egyesület vezetőségét a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással. A vezetőség 9 főből, 1 elnök és 8 tagból áll. A vezetőséget a közgyűlés 5 évi időtartamra választja meg. A vezetőség az elnökét a vezetőség tagjai egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással 5 évi időtartamra választják meg. A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak több, mint a fele (50%-a + 1fő) megjelent. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A vezetőség évente egy alkalommal köteles a közgyűlésnek munkájáról beszámolni.
 4. A vezetőség irányítja az Egyesület munkáját, munkájáról a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, és a jelentősebb kérdésekben kikéri annak véleményét. Gondoskodik az éves költségvetés elkészítéséről és jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztéséről. Évente legalább kétszer összehívja a közgyűlést, de akkor is, ha a tagok ezt a cél megjelölésével írásban kérik.
 5. A vezetőség egyes feladatok ellátására személyeket bízhat meg, vagy bizottságot hozhat létre.
 6. Az elnök képviseli az Egyesületet a társszervezetekkel való kapcsolattartásnál. Az elnök megbízhatja a vezetőség valamely más tagját is.
 7. Az elnök kezeli az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket a pénztáros felügyelete mellett. A pénztáros évente elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéról szóló beszámolót. Az egyesület bankszámlája feletti jogokat mindig két tisztviselő, az elnöke és pénztárosa együttesen gyakorolja.

Az Egyesület gazdálkodása

 1. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásából képződik, esetleges vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak másodlagosan végez (terjesztés, bemutatás stb.). Az adományok elfogadásáról a vezetőség határoz. A tagok személyes tulajdonában lévő gyűjteményekkel az egyesület nem rendelkezik.
 2. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással az egyesület tagjai közül 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ 5 évi időtartamra. A számvizsgáló bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele megjelenik, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A számvizsgáló bizottság rendszeresen ellenőrzi az egyesület gazdasági tevékenységét, s ellenőrzésének eredményéről folyamatosan tájékoztatja az egyesület vezetőségének elnökét, s évente egy alkalommal a közgyűlésnek is beszámol.
 3. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásainak megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
 4. Meghatározott feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársakat lehet alkalmazni. Alkalmazásukról a vezetőség dönt.

Határozathozatal

 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint a fele 50% + 1fő) megjelent.
 2. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A közgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni.

Zárórendelkezések

 1. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2001. május.5.

 

Kóger László
elnök (sk)

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt szerkesztette és ellenjegyezte:

 

Dr. Horváth József
ügyvéd (sk)

 

Additional information